Osnovna šola Glazija je šola s prilagojenim programom, ki izvaja program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program, domsko vzgojo in mobilno specialno pedagoško službo. Ponudba programov je naravnana na potrebe širše celjske regije in sosednjih regij.

Šola v skladu z registracijo dejavnosti nudi:

  • šolanje v oddelkih za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in za gibalno ovirane otroke
  • usposabljanje v oddelkih za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in za gibalno ovirane otroke
  • podaljšano bivanje
  • vzgojni program v internatu, ki je v sklopu šole
  • zdravstvene dejavnosti
  • jutranje varstvo
  • počitniško varstvo meseca julija in v zimskih počitnicah
  • mobilno specialno pedagoško službo na rednih OŠ v občini Celje in sosednjih občinah.

106 zaposlenih delavcev je iz pedagoške, zdravstvene in tehnične stroke.

Učence na šolo sprejemamo na podlagi odločb Zavoda za šolstvo. Komisija za usmerjanje otroka usmeri v ustrezen program na podlagi predloga staršev ali šole.

Naša šola ima Pogodbe o sofinanciranju sklenjene z več občinami, letos pa imamo učence iz naslednjih:

BRASLOVČE, CELJE, DOBRNA, KOZJE, LAŠKO, NAZARJE, OPLOTNICA, PREBOLD, RADEČE, SEVNICA, SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠTORE, VIDEM PRI PTUJU, VOJNIK, ZREČE IN ŽALEC.

Mreža šol s prilagojenim programom v zakonu ni določena. V Odločbi Zavoda za šolstvo Komisija za usmerjanje natančno določi ime ustanove, v katero bo vključen učenec. Pri tem se upošteva praviloma najbližja šola, standard šole, ki zajema posebne kadrovske, programske, prostorske, tehnične in druge prilagoditve.

Na šoli želimo ohranjati standard, kakršnega smo s pomočjo države in matične občine razvili doslej. Naši učenci potrebujejo stalno skrb in vodenje. Trudimo se, da bi jim ponudili čim boljše pogoje za bivanje in šolanje.

Ravnateljica OŠ Glazija Celje

Romana Lebič, univ. dipl. pedag.